Một số triệu chứng thừa và thiếu dinh dưỡng ở cây Thủy Sinh

Ngô Tùng 09/12/2019
Một số triệu chứng thừa và thiếu dinh dưỡng ở cây Thủy Sinh

Dấu hiệu của triệu chứng:

A : Cả nguyên cây
B : Cả nguyên cây nhưng triệu chứng khác nhau giữa lá già và lá non
C : Triệu chứng bắt đầu trên lá già
D : Triệu chứng bắt đầu trên lá non

D - Vàng lá: Lá non bị vàng, không còn xanh mà ngả ra màu vàng chanh hoặc trắng. Thân cây không mọc lên nữa và cũng ngả ra màu vàng -> Thiếu chất sắt.

D - Cháy lá: Gân lá xanh nhưng thân lá bị vàng hoặc xanh nhạt. Có những đốm đen. Nguyên cả lá ngả sang màu vàng (trừ gân lá xanh nhưng có những chấm trắng)-> Thiếu chất manganèse.

C - Màu khác thường, mọc không đều: Thân cây mọc khoẻ, cứng cáp và dầy, lá xanh đậm và cuộn lại, đốt ngắn và cuống lá ngắn -> Nhiều chất azote.

C - Màu khác thường, mọc không đều: Giữa gân lá bị màu xanh nhạt hoặc vàng. gân lá màu đỏ nâu, nhiều vết tím trên thân cây và gân lá mé dưới lá -> Nhiều chất manganèse.

C - Màu khác thường, mọc không đều: Vết nâu ở các lá mọc ở phần dưới cây rồi lan từ từ lên phía trên, đốt ngắn, lá nhỏ. Cây phát triển chậm.Nguyên cả lá ngả sang màu vàng (trừ gân lá) -> Thiếu chất zinc.

C - Màu khác thường, mọc không đều: Lá xanh nhạt, nhất là ở giữa gân lá, nhiều lúc lá vàng rồi rụng. Nhiều lúc lá có màu xanh sọc vàng. Tuy nhiên cây vẫn phát triển tốt -> Thiếu chất molybdène.

C - Vàng lá: Cây ngưng phát triển, lá nhỏ và chuyển vàng (nhưng ở giữa lá vẫn xanh -> Thiếu chất potassium.

C - Vàng lá: lá già có màu xanh sọc vàng và đốm nâu. Viền lá vẫn xanh -> Thiếu chất magnésium.

C - Cháy lá: Cây ngưng phát triển, lá cuộn lại và héo, ngả màu vàng và nâu, cây héo-> Quá nhiều chất azote.

C - Cháy lá: Lá xanh đậm nhưng có đốm cháy -> Nhiều chất magnésium.

A - Màu khác thường, mọc không đều: Lá nhỏ và mỏng, màu xanh nhạt, lá già bị vàng. Cây ngưng phát triển -> Thiếu chất azote.

A - Màu khác thường, mọc không đều: Gân lá đen, Lúc bệnh nặng, lá non ngả màu vàng -> Nhiều chất zinc.

B - Màu khác thường, mọc không đều: Cây phát triển chậm, lúc sau sẽ thấy lá nhỏ, cứng màu xanh xám. Trên những lá già có những đốm mọng nước, chuyển màu và héo -> Thiếu chất Phosphore.

B - Màu khác thường, mọc không đều: Lá non bị đốm trắng trong phía gần viền lá và giữa gân lá Cây ngưng phát triển. Lá nhỏ và viền cong về phía trên. Khi bệnh nặng, lá rụng dễ dàng. Rễ cây ngắn và nâu -> Thiếu chất Calcium.

B - Màu khác thường, mọc không đều, vàng lá: Cây phát triển chậm, đốt ngắn và lá nhỏ. Lá vàng (xanh nhạt hoặc vàng đậm)dần từ gốc đến đỉnh cây. Lá nhỏ và viền cong về phía dưới, cây héo dần -> Thiếu chất Đồng.

B - Màu khác thường, mọc không đều, vàng lá: Lá phía giữa và gốc cây vàng ít và dễ rụng. Cành cây và lá mọc không đều, viền cuốn về phía trên. Rễ đen và đầu rễ lớn -> Thiếu chất Bore.

B - Màu khác thường, mọc không đều, héo lá: Viền lá già màu vàng xanh, cuộn lại phía dưới. Lá tròn hơn bình thường. Lá phía đỉnh cây nhỏ -> Nhiều chất Bore.

Nhiều thứ này sẽ dẫn đến thiếu thứ khác

Nhiều moniac / amonium = Thiếu potassium, Thiếu sắt
Nhiều potassium = Thiếu calcium, magnésium hay sắt
Nhiều soufre = Thiếu molybdène
Nhiều sắt = Thiếu manganèse
Nhiều đồng = Thiếu sắt

Nguồn: Internet

Viết bình luận của bạn:

Bài viết liên quan